FAQ

Ktoré spory je možné riešiť mediáciou?

Mediáciou je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.

Mediáciou je možné riešiť aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať.

Kedy mediácia nie je možná?

Mediácia nie je možná v sporoch verejnoprávnej povahy, najmä v sporoch týkajúcich sa verejnej správy a zo správne konania. Ďalej nie je možná v trestnom práve.

Konkrétny mediátor nesmie vykonať mediáciu, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne služby, notárske služby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o vykonanie mediácie žiada alebo ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ktoré o vykonanie mediácie žiadajú.

Ktorá strana sporu platí odmenu mediátorovi?

Záleží od dohody strán sporu, celú odmenu môže uhradiť napríklad len ten, kto o mediáciu požiadal, ale aj obe strany rovným dielom, ak sa tak dohodnú.

Výnimkou sú mediácie spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ znáša odmenu mediátora najviac do 10 % z celkovej odmeny mediátora, maximálne do výšky 20 €.

Je mediácia možná, aj keď sa nechcem stretnúť s protistranou?

Hoci to nie je ideálna, možná je aj mediácia, pri ktorej mediátor vždy komunikuje v rovnakom čase iba s jednou stranou. Úspešnosť takejto mediácia však môže byť nižšia a samotná mediácia časovo náročnejšia.

Čo ak s mediáciou súhlasí iba jedna strana?

Ak s mediáciou súhlasí iba jedna strana, mediáciu nie je možné vykonať. O odmietnutí mediácie je možné vyhotoviť potvrdenie, ktoré je možné použiť pred súdom (ako preukázanie záujmu o zmierlivé riešenie sporu).

Rozhoduje mediátor v spore?

Mediátor nesmie sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu.