FAQ

Ktoré spory je možné riešiť mediáciou? 

Mediáciou je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. 

Mediáciou je možné riešiť aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať. 

Ktorá strana sporu platí odmenu mediátorovi?

Záleží od dohody strán sporu, celú odmenu môže uhradiť napríklad len ten, kto o mediáciu požiadal, ale aj obe strany rovným dielom, ak sa tak dohodnú. 

Výnimkou sú mediácie spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ znáša odmenu mediátora najviac do 10 % z celkovej odmeny mediátora, maximálne do výšky 20 €. 

Je mediácia možná, aj keď sa nechcem stretnúť s protistranou? 

Hoci to nie je ideálna, možná je aj mediácia, pri ktorej mediátor vždy komunikuje v rovnakom čase iba s jednou stranou. Úspešnosť takejto mediácia však môže byť nižšia a samotná mediácia časovo náročnejšia. 

Čo ak s mediáciou súhlasí iba jedna strana? 

Ak s mediáciou súhlasí iba jedna strana, mediáciu nie je možné vykonať. O odmietnutí mediácie je možné vyhotoviť potvrdenie, ktoré je možné použiť pred súdom (ako preukázanie záujmu o zmierlivé riešenie sporu).

Rozhoduje mediátor v spore? 

Mediátor nesmie sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu.

Kedy mediácia nie je možná? 

Mediácia nie je možná v sporoch verejnoprávnej povahy, najmä v sporoch týkajúcich sa verejnej správy a zo správne konania. Ďalej nie je možná v trestnom práve.

Konkrétny mediátor nesmie vykonať mediáciu, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne služby, notárske služby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o vykonanie mediácie žiada alebo ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ktoré o vykonanie mediácie žiadajú.