O MEDIÁCII

Čo je mediácia?

Mediácia predstavuje alternatívny spôsob riešenia sporov mimosúdnou cestou. Ide o proces, pri ktorom osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Riešenie sporu mediáciou je možné v podstate kedykoľvek, ako pred súdnym sporom, tak aj počas neho. Prostredníctvom mediácie je možné riešiť najmä občianskoprávne, rodinnoprávne, obchodnoprávne a pracovnoprávne spory.

Prečo mediácia?

Mediácia predstavuje v porovnaní so súdnym konaním lacnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu cestu riešenia sporov. Cieľom mediácie je dosiahnuť dohodu všetkých zúčastnených strán, preto všetky strany víťazia. To zabezpečí menšie naštrbenie medziľudských vzťahov a vyššiu pravdepodobnosť plnenia dohody, ktorá vzíde z mediácie.

Priebeh mediácie

Mediácia začína žiadosťou o začatie mediácie, ktorú mediátorovi doručí jedna, alebo aj viaceré strany sporu. Mediátor na jej základe posúdi možnosť a vhodnosť riešiť spor mediáciou a o svojom stanovisku informuje žiadateľa. Ak ten bude mať o mediáciu naďalej záujem, mediátor kontaktuje protistranu a pozve ju na mediačné stretnutie. Na prvom stretnutí dohodne mediátor so stranami podmienky mediácie, spíše sa dohoda o začatí mediácie a následne začne samotná mediácia. Ak bude mediácia úspešná, po jednom alebo viacerých stretnutiach sa spíše mediačná dohoda, ktorá bude riešením daného sporu.

Bližší popis priebehu mediácie podľa zákona o mediácii nájdete na tomto odkaze.

Využitie mediácie v praxi

Občianskoprávne vzťahy

Susedské spory

Vecnoprávne spory (spory týkajúce sa vlastníctva)

Záväzkovoprávne spory (spory zo zmlúv)

Dedičské spory

Rodinnoprávne vzťahy

Spory medzi manželmi

Spory medzi príbuznými

Spory týkajúce sa detí

Spory týkajúce sa výživného

Obchodnoprávne vzťahy

Spory medzi podnikateľmi

Záväzkovoprávne spory (spory zo zmlúv)

Spory medzi spoločníkmi

Pracovnoprávne vzťahy

Spory so zamestnávateľom

Spory so zamestnancom

Spory medzi zamestnancami

Ďalšie vzťahy

Spory v školstve

Spory v zdravotníctve

Spotrebiteľské spory

a mnohé ďalšie

Základné princípy mediácie

Princíp dobrovoľnosti

Princíp dôvernosti a dôvery

Princíp neutrality, nestrannosti a nezávislosti mediátora

Princíp zmeny súperenia na spoluprácu

Princíp prevzatia zodpovednosti

Princíp slobody rozhodovania

Princíp orientácie na budúcnosť

Princíp pochopenia odlišností

Princíp ukončenia sporu výhra – výhra

Výhody mediácie

Nízke finančné náklady

Rýchlosť vyriešenia sporu

Dobrovolnosť

Dôvernosť

Neformálnosť

Mlčanlivosť

Možnosť výberu mediátora