PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Zoznam publikačnej činnosti

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

PRUDOVIČ, M. Ústava rímskej republiky. Praha: Leges, 2021. 179 s. ISBN 978-80-7502-545-6.

AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

PRUDOVIČ, M. Etické dilemy môjho povolania. In ACTA UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS – IURIDICA XIII [online]. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 134 – 139. Dostupné na: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/11/AUTI-XIII-rok-2021.pdf. ISBN 978-80-568-0422-3.

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

PRUDOVIČ, M. Rímska republikánska ústava a jej odkaz v modernom ústavnom práve. In: Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 1085 – 1097. ISBN 978-80-261-1007-1.

BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

PRUDOVIČ, M. Dezinterpretácia a vedomá manipulácia v spravodajstve. In Mediamatika a kultúrne dedičstvo – revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve [online]. 2017, ročník 4, číslo 2. Dostupné na: http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/02_2017/02_2017_prudovic.pdf. ISSN: 1339-777X.

PRUDOVIČ, M. Kapitoly z rímskeho verejného práva – 1. diel: Pôvodná rímska ústava a jej vývoj v období kráľovstva. In Corpus Delicti. ISSN: 1338-6603, 2018, ročník 8, číslo 1. s. 10 – 12.

PRUDOVIČ, M. Kapitoly z rímskeho verejného práva – 2. diel: Rímska ústava v období republiky. In Corpus Delicti. ISSN: 1338-6603, 2018, ročník 8, číslo 2. s. 9 – 11.

PRUDOVIČ, M. Kapitoly z rímskeho verejného práva – 3. diel: Deľba moci v rímskej republike. In Corpus Delicti. ISSN: 1338-6603, 2019, ročník 9, číslo 1. s. 8 – 11.

PRUDOVIČ, M. Kapitoly z rímskeho verejného práva – 4. diel: Suverenita ľudu v rímskej ústave. In Corpus Delicti. ISSN: 1338-6603, 2019, ročník 9, číslo 2. s. 13 – 16.

PRUDOVIČ, M. Kapitoly z rímskeho verejného práva – 5. diel: Vplyv rímskeho verejného práva na podobu súkromného práva. In Corpus Delicti. ISSN: 1338-6603, 2020, ročník 10, číslo 1. s. 7 – 10.

PRUDOVIČ, M. Kapitoly z rímskeho verejného práva – 6. diel: Magistráti v rímskej republikánskej ústave. In Corpus Delicti. ISSN: 1338-6603, 2020, ročník 10, číslo 2. s. 13 – 16.

PRUDOVIČ, M. Kapitoly z rímskeho verejného práva – 7. diel: Právotvorná a súdna činnosť prétorov. In Corpus Delicti. ISSN: 1338-6603, 2021, ročník 11, číslo 1. s. 12 – 15.

PRUDOVIČ, M. Múzeá a ich návštevnosť. In Acta regionalia. ISSN: 2453-9252, 2018, ročník 19, číslo 1 – 2. s. 389 – 400.

PRUDOVIČ, M. Paradigma muzeálnej praxe a nové médiá. In Acta regionalia. ISSN: 2453-9252, 2019, ročník 20, číslo 1 – 2. s. 364 – 373.

PRUDOVIČ, M. Rímska ústava obdobia cisárstva – 1. diel: Vývoj rímskej ústavy a vznik principátu. In Mediamatika a kultúrne dedičstvo – revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve [online]. ISSN: 1339-777X. 2018, ročník 5, číslo 1. Dostupné na: http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/01_2018/01_2018_prudovic.pdf.

PRUDOVIČ, M. Rímska ústava obdobia cisárstva – 2. diel: Rímska ústava v období principátu. In Mediamatika a kultúrne dedičstvo – revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve [online]. ISSN: 1339-777X. 2018, ročník 5, číslo 2. Dostupné na: http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/02_2018/02_2018_prudovic.pdf.

PRUDOVIČ, M. Rímska ústava obdobia cisárstva – 3. diel: Rímska ústava v období dominátu. In Mediamatika a kultúrne dedičstvo – revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve [online]. ISSN: 1339-777X. 2019, ročník 6, číslo 1. Dostupné na: http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/01_2019/01_2019_prudovic.pdf.

Ďalšie aktivity

Aktívna účasť na konferenciách

2018: Študentská vedecká konferencia 2018, sekcia ústavného práva, teórie práva a dejín práva (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)

2018: Medzinárodná študentská vedecká konferencia MedIN 2018, magisterská sekcia (Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline)

2019: Medzinárodná študentská vedecká konferencia MedIN 2019, magisterská sekcia (Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline)

2020: Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků Naděje právní vědy 2020: „Právní věda v praxi“, sekce trestní právo a právní dějiny (Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni)

2021: Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave Právnickej fakulty, teoreticko-historická sekcia (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)

2021: Medzinárodná konferencia Veda a jej rozvoj v zrkadle pamiatok knižnej kultúry (Slovenská národná knižnica)

2021: Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021“ (Právnická fakulta, Univerzita Komenského)

2021: Konference Protistátní trestné činy včera a dnes (Právnická fakulta, Masarykova univerzita)

2021: Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků Naděje právní vědy 2021: „Právní věda v praxi“, sekce právní dějiny, ústavní právo a teorie práva (Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni)

Vyznamenania a ocenenia

Diplom za 2. miesto na Študentskej vedeckej konferencii 2018 v sekcii ústavného práva, teórie práva a dejín práva (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2018)

Ocenenie za vynikajúcu bakalársku prácu na tému Rímski magistráti v období republiky (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2018)

Cena rektorky Žilinskej univerzity za vynikajúce výsledky v štúdiu (Žilinská univerzita v Žiline, 2018)

Ocenenie rektora univerzity za vynikajúce výsledky v štúdiu a aktívnu spoluprácu na fakultných aktivitách (Trnavská univerzita v Trnave, 2018)

Cena rektora Žilinskej univerzity za vynikajúce výsledky v štúdiu (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)

Cena dekanky za absolvovanie štúdia s celkovým hodnotením "prospel s vyznamenaním" (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2020)

Členstvá

Člen Výkonnej redakčnej rady časopisu Komunikácie (Žilinská univerzita v Žiline)

Člen Mensa Slovensko

Člen ELSA Trnava

Člen Slovenskej advokátskej komory (ako koncipient)

Záverečné a kvalifikačné práce

PRUDOVIČ, M. Autorské právo na území Európy v historickom kontexte: diplomová práca. Žilina: ŽU, 2020. 78 s. Dostupné na: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8DB42373D07F62A0D8A828DA4370.

PRUDOVIČ, M. Cenzúra na území Slovenska v historickom kontexte: bakalárska práca. Žilina: ŽU, 2018. 67 s. Dostupné na: //opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=3A3A25

6D9744036C76C295881410.

PRUDOVIČ, M. Právne knihy a kódexy na území Európy v historickom kontexte: rigorózna práca. Žilina: ŽU, 2020. 90 s. Dostupné na: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5C1288C836E60822D3E7A6741897&seo=CRZP-detail-kniha.